BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

JOLANTA WAGNER, WŁODZIMIERZ MORAWSKI I STUDENCI - PRACOWNIA 302 (07.IV. - 03.V.2006)PRACOWNIA 302 - wystawa prac studentów i pedagogów Pracowni w Galerii BWA

Jolanta Wagner studiowała w latach 1967 – 1973 w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (wtedy PWSSP). Po studiach rozpoczęła pracę jako asystentka na Wydziale Tkaniny. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Edukacji Wizualnej. W 2002 roku otrzymała tytuł profesora. W swojej prywatnej pracowni rysuje, buduje obiekty i instalacje. Prace swoje prezentowała na 43-ech wystawach indywidualnych i ponad 300 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Otrzymała kilkanaście nagród i wyróżnień na konkursach krajowych i międzynarodowych.

Włodzimierz Morawski artysta plastyk, pabianiczanin, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego. W 1974 roku ukończył Wydział Ubioru i Tkaniny, a w 1975 roku Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (wówczas PWSSP) i objął asystenturę w macierzystej Uczelni. Wielokrotnie pełnił funkcję dziekana i prodziekana Wydziału Edukacji Wizualnej, na którym prowadzi Pracownię grafiki Projektowej oraz Pracownię malarstwa. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku oraz informacji i komunikacji wizualnej. Jest autorem projektów książek, ilustracji, plakatów oraz systemów identyfikacji wizualnej. Swoje rysunki i obrazy prezentował na wystawach w kraju i za granicą.

"W pracowni profesor Wagner bardzo silny nacisk położony jest na intelektualny aspekt sztuki, rolę wiedzy i samokształcenia studentów. Program ten realizowany jest we współpracy z adiunktem Rafałem Sobiczewskim. Kierująca pracownią często podkreśla, że w pełni podziela pogląd Dürera, który pisał, że „sztuka bez wiedzy nie jest możliwa, wiedza buduje samego artystę”. Dlatego tak ważne jest aktywizowanie studentów do czynnego udziału w życiu artystycznym, zachęcanie do oglądania wystaw w Polsce, a także zdobywania wiedzy na temat pokazów o randze międzynarodowej. Poznawanie najnowszych działań w sztuce, nawet jeśli realizowane są przy użyciu technik innych niż malarstwo, znajduje wyraz w pracach studentów. Cechuje je oryginalność, odwaga polegająca na wyborze dużych formatów, w związku z czym powstające w pracowni obrazy często funkcjonują jako poliptyki. Zaobserwować też można nawiązania do głównych tendencji w sztuce dwudziestego wieku. Nie mają one jednak charakteru naśladowczego, a związane są ze zrozumieniem i próbą indywidualnego ustosunkowania się do najciekawszych propozycji. Ponadto studenci z sukcesem łączą tradycyjne malarstwo z innymi technikami artystycznymi. Prace powstające pod kierunkiem profesor Wagner dowodzą, że uprawiając malarstwo można prowadzić poszukiwania analogiczne do podejmowanych na gruncie innych dziedzin sztuki, na przykład w zakresie nowych mediów. Mimo iż problematyka prac jest tradycyjna, ze względu na uczelniany charakter ich powstania, widać odejście od klasycznych ujęć tematów. Niekiedy w obrazach pojawia się efekt podwójnej przestrzeni, „obrazu w obrazie”. Zgodne jest to z poglądem profesora B. Suchodolskiego, często przytaczanym przez profesor Wagner: „kształcimy uczniów dla przyszłości, a nie dla przyszłego trwania teraźniejszości”. Oglądając prace studentów rzeczywiście widać, że dążą oni do przekraczania aktualnych ram przypisywanych malarstwu i starają się wychodzić poza tradycyjne ograniczenia. Akcentowana jest w nich postawa badawcza..."
dr Paulina Sztabińska, fragment wstępu do katalogu wystawy „Pracownia 302” w Galerii BWA w Sandomierzu, 2006 r.
Włodzimierz Morawski, Teresa Pilch (dyr. BWA), Jolanta Wagner - wernisaż, 7 kwietnia 2006Studenci z Pracowni 302 wraz z wykładowcami - wernisaż, 7 kwietnia 2006Wernisaż, 7 kwietnia 2006
Wernisaż, 7 kwietnia 2006Wernisaż, 7 kwietnia 2006Wernisaż, 7 kwietnia 2006
autor: Aneta Dobrakowskaautor: Monika Rogalska
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009