BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Porównania 26PORÓWNANIA 26 - konkurs i wystawa prezentująca twórczy dorobek środowiska plastycznego Ziemi Sandomierskiej w roku 2017
Zapraszamy wszystkich Artystów Ziemi Sandomierskiej do udziału w 26. edycji konkursu PORÓWNANIA
REGULAMIN
 1. Celem Konkursu jest ukazanie aktualnych tendencji w sztuce oraz wybór i prezentacja najlepszych dzieł profesjonalnych artystów plastyków, związanych z Ziemią Sandomierską, w dziedzinach: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, tkanina, fotografia, techniki unikatowe.
 2. W wystawie mogą brać udział profesjonalni artyści – absolwenci wyższych szkół artystycznych, kierunków artystycznych szkół wyższych lub członkowie profesjonalnych związków twórczych.
 3. Przedmiotem Konkursu są prace powstałe po 1 listopada 2016 roku, będące własnością artysty dotychczas nie biorące udziału w konkursach oraz nie będące pracami dyplomowymi. Organizatorzy nie ograniczają zakresu tematycznego, zastrzegając sobie prawo do niedopuszczenia prac obrażających moralność, uczucia religijne i patriotyczne.
 4. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi przez niezależne Jury powołane przez Organizatora. Jury ma prawo do wstępnej kwalifikacji prac, dokona wyboru prac do wystawy i przyzna nagrody. Autonomiczne decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Organizator nie będzie udzielał żadnych informacji o przebiegu obrad Jury, jedynie o ich wynikach.
 5. Prace mogą być sygnowane jednak na czas obrad Jury sygnatury winne być zasłonięte. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić hasło literowe lub cyfrowe zwane dalej „GODŁEM” - oddzielne dla każdej z prac oraz kopertę opatrzoną tym samym godłem. W kopercie powinien znaleźć się dokładny opis danej pracy: godło, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technika, wymiary, rok powstania i cena autorska – jeśli autor wyraża zgodę na jej sprzedaż. Zestawy prac powinny być opisane jednym godłem, ponumerowane i zawierać opis sposobu ekspozycji.
 6. Każdy autor może złożyć lub nadesłać na własny koszt i odpowiedzialność maksymalnie trzy prace.
 7. Każdy autor może przedstawić prace w cyklach. Każdy element cyklu będzie traktowany jako oddzielna regulaminowa praca. Cykl nie może przekraczać 3 prac w regulaminowych wymiarach. Cykl winien być wyraźnie opisany. Dłuższy bok pracy nie może przekraczać 150 cm. W przypadku prac wieloelementowych wymiar całości cyklu również nie może przekroczyć 150 cm. Wraz z pracami należy przesłać ich dokumentację zapisaną na ogólnie dostępnych nośnikach elektronicznych (wydzielone z tła, w formatach JPG. lub TIF., w wysokiej rozdzielczości 300 DPI, w obszarze kolorów CMYK). Dokumentacja nie podlega zwrotowi.
 8. Prace na papierze przekraczające format 100 x 70 cm muszą być oprawione autorsko i nie większe niż 150 x 150 cm, a oprawa winna umożliwiać ich bezpieczną ekspozycję. Do prac pod szkłem należy dołączyć ich zapis na nośniku elektronicznym (JPEG, TIF, jak w pkt.7). Prace należy składać w Galerii BWA w Sandomierzu, Rynek 11 do dnia 31. 10. 2017 r. do godziny 15.00. Termin nieprzekraczalny !
 9. Wraz z pracami należy złożyć: Kartę Zgłoszenia i dokumentację na nośniku elektronicznym.
 10. Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi 15 grudnia 2017 roku w Galerii BWA w Sandomierzu.
 11. Organizatorzy przewidują wydanie katalogu do wystawy oraz jak w latach ubiegłych kolejne ekspozycje wystawy w TDK w Tarnobrzegu i SDK w Stalowej Woli.
 12. Prace po zakończeniu wszystkich ekspozycji autorzy odbierają we własnym zakresie.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania prac w środkach masowego przekazu w celu propagowania wystawy, do dokumentacji BWA, do publikacji reprodukcji w katalogu oraz wykorzystania danych osobowo-adresowych autorów w druku katalogu bez uiszczania honorarium autorskiego.
 14. Podpisanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

Kurator

Katarzyna Pisarczyk – Dyrektor BWA, tel. 15 644 60 20.

GAMA © 2009